Card image

دکتر محمد جعفر یاحقی

استاد گروه زبان و ادبیات پارسی دانشگاه فردوسی مشهد


Card image

دکتر هما زنجانی زاده

استاد پیشکسوت گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد


Card image

دکتر علی سیلانیان طوسی

استاد پیشکسوت گروه علوم اجتماعی


Card image

استاد محمد تقی شریعتی

مشاهیر آرمیده در حرم مطهر امام رضا (ع)


Card image

دکتر علی رجایی بخارایی

مشاهیر آرمیده در حرم مطهر امام رضا (ع)


Card image

دکتر مرتضی شیخ

مشاهیر آرمیده در حرم مطهر امام رضا (ع)


Card image

پرفسور سید محمد تقی فاطمی

مشاهیر آرمیده در حرم مطهر امام رضا (ع)


Card image

دکتر محمود روحانی

استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی مشهد