دکتر رضا لطفی

استاد گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد